ສູນຝຶກອົບຮົມໄອຊີທີ ຂອງພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ

       

                                                                                                                        ສູນຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ຂອງພະແນກ ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

                           

                 ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນວັນທີ: 19 ມັງກອນ 2015. ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການຂອງສູນບໍລິຫານລັດີຈີຕ່ອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນຜູ້ສ້າງຂື້ນໃຫ້ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນພວກເຮົາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

                  ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ເປັນສູນໜຶ່ງທີ່ຂື້ນກັບ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງບັນດາພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ, ອົງການຂອງເມືອງ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງໄຊສົມບູນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອຊີທີ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມນອກໂມງການ (ສອນພິວເຕີພາກຄ່ຳ) ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກສຶກສາ, ນ້ອງນັກຮຽນຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວແຂວງໄຊສົມບູນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ອອກສູ່ພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ, ອົງການຂອງເມືອງ 5 ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວແຂວງໄຊສົມບູນ. 

   

                                                                                                        ຫຼັກສຸດການຮຽນ-ການສອນ ຄອມພິວເຕີພາກຄໍ່າ ມີລາຍລະອຽດຄື: 

              1. ຫຼັກສູດພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Microsoft Office 2013.     

              ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ແມ່ນໄດ້ເປີດດຳເນີນຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Microsoft Office 2013 ໂດຍເນັ້ນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແຕ່ບາງບົດສອນແມ່ນພວກຄູຝຶກເຮົາຈະເນັ້ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼາຍກ່ອນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມຢູ່ສູນພວກເຮົາສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນສາມາດເອົາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຮ່າງເອກະສານ, ແຕ່ງບົດເລື່ອງ, ບົດເພັງ ແລະ ການຄິດໄລ່ທຳມະດາ ຫຼື ລະບົບບັນຊີການເງິນໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.       

                 ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນ:

              - ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້  Microsoft Office 2013 ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 60 ຊົ່ວໂມງ;

              - ມື້ເປີດຮຽນ: ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ( ພາກຄ່ຳເວລາ 5-6 ໂມງແລງ ).

   

      

              2. ຫຼັກສຸດການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມຕິດໄວຣັດ, ຕິດຕັ້ງວິນໂດ (windows) ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມຕ່າງໆ. 

              ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ແມ່ນໄດ້ເປີດດຳເນີນຝຶກອົບຮົມການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມ ທາງລະບົບຊອບແວ, ການຕິດຕັ້ງວິນໂດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແຕ່ບາງບົດສອນແມ່ນຄູຝຶກພວກເຮົາຈະເນັ້ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼາຍກ່ອນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມນຳສູນພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

                 ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນ: 

              - ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມ ທາງລະບົບຊອບແວ, ການຕິດຕັ້ງວິນໂດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 45 ຊົ່ວໂມງ;

              - ມື້ເປີດຮຽນ: ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ( ພາກຄ່ຳເວລາ  6-7 ໂມງແລງ ).

                                                                                           

                                                                                                                                   ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ໄອຊີທີ ) ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານພູຫົວຊ້າງ, ເມືອງອະນຸວົງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ.

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ