ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

                                              ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຕັ້ງບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ, ເມືອງອະນຸວົງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ.

            ພົວພັນຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:

            ໂທລະສັບຫ້ອງການ: 026-210015.

            ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ