ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກ ຕສ ແຂວງ

 

 

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດ
1. ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເປີດອ່ານເອກະສານ

 

 

 

 

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ