ກົດໝາຍ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ກົດໝາຍ                          ສະບັບເລກທີ               ດາວໂຫລດ                
01 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາສະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບເລກທີ: 61/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
02 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ: 25/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
03 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ: 09/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
04 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ: 45/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
05 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ສະບັບເລກທີ: 59/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
06 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ສະບັບເລກທີ: 17/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
07 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະບັບເລກທີ: 02/ສພຊ ດາວໂຫຼດ
08 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂບຊີລະດັບສູງ ສະບັບເລກທີ: 07/ສພຊ ດາວໂຫຼດ

 

 

 

 

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ