ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

1. ຫົວໜ້າ-ຄະນະພະແນກ  ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ລຳດັບ ຮູບພາບ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
1  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ດົວຊົ່ງ ເລ່ຍໂກ້

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກ ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ວິຊາສະເພາະ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 29712654, 

2

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຄຳສຸກ ຜົງສະໄໝ

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ວິຊາສະເພາະ: ພາສາລັດເຊຍ ( ປະລິນຍາຕີ );  

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 22043655, khamsouk@xs.gov.la.

3  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ພຸດທະສອນ ຫອມລັດສະໝີ;

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ວິຊາສະເພາະ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02054143356, phutason@xs.gov.la.

4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ວຽງຄຳ ລີຫວັງເສີ;

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕສ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ວິຊາສະເພາະ: ການປົກຄອງ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 95448882

 

2. ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

ລຳດັບ ຮູບພາບ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
1

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ: ທ່ານ ຕົ່ງລໍ່ ໄຊປໍ;

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ;

ວິຊາສະເພາະ: ບໍ່ແຮ່ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02095155559, tonglor@xs.gov.la.

2  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ຈັກຊົ່ງ ຊົວຕົ່ງ;

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຂະແໜງ;

ວິຊາສະເພາະ: ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ (ປະລິນຍາໂທ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 29701125.

3  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ໄມ ເຄືອມີໄຊ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຊັ້ນສູງ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 96615593, mai@xs.gov.la.

4  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ມະນີລາຊົ່ງ ຊາຢູ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ບັນຊີ-ການເງິນ (ຊັ້ນສູງ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 23544222.

5  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ອາລີຍາ ພົງສະໄໝ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ບັນຊີ-ການເງິນ (ປະລິນຍາຕີ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 99991964.

6  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ສົມປອງ ບຸນທະໜອມ;

ຕຳແໜ່ງ: ອາສາສະໝັກ;

ວິຊາສະເພາະ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 2971316.

7  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ສີສົມພອນ

ຕຳແໜ່ງ: ອາສາສະໝັກ;

ວິຊາສະເພາະ: ບັນຊີ-ການເງິນ (ຊັ້ນສູງ);

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020 59226116, Sivilayvan@gmail.com.

 

2. ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ລຳດັບ ຮູບພາບ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
1  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ: ທ່ານ ແພງແກ້ວ ໄຊຄຸນສິດ;

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

ວິຊາສະເພາະ: ວິສະວະກຳກົນຈັກ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02022282995

2  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄໝ ທິດທິລາດ;

ຕຳແໜ່ງລັດ: ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;

ຕຳແໜ່ງພັກ: ສະມາຊິກ

ວິຊາສະເພາະ: ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສູງ);

ທ ແລະ ອີເມວ: 02054677776, viengsamai@xs.gov.la.

3  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ: ທ່ານ ເນັ້ງເຊັ່ງ ຢົ້ວບົ່ຼງ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ( ຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 020997741333, nengcheng@xs.gov.la.

4  

ຊື່ ແລະ ນຳສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ໄຊມີທອງ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ໂທລະຄົມ ( ຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02055522510, khamphone@xs.gov.la.

 

3. ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ

ລຳດັບ ຮູບພາບ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
1  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ເດັ່ນໄຊ ອິນທະວົງ;

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງ.

ວິຊາສະເພາະ: ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02095744043, denxay@xs.gov.la.

2  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຈິດຕະສອນ ໜໍ່ເພັ່ງ;

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ;

ວິຊາສະເພາະ: ບໍລິຫານທຸລະກິດຄອມພິວເຕີ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02058875535, chitthasone@xs.gov.la.

3  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຢົວຊົ່ງ ອົງໄຊຄື;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ຄຸ້ມຄອງເສດທະກິດ ( ປະລິນຍາຕີ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02098638646.

4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສົມເພັດ ນັນທະວົງ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ( ຊັ້ນສູງ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02055064442.

 

4. ຂະແໜງດິຈິຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ່

ລຳດັບ ຮູບພາບ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
1  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ເບີດລໍ່ ຕົ່ງກູ້;

ຕຳແໜ່ງລັດ: ຫົວໜ້າຂະແໜງດິຈິຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ;

ຕຳແໜ່ງພັກ: ສະມາຊິກ

ວິຊາສະເພາະ: ບໍລິຫານທຸລະກິດຄອມພິວເຕີ ( ຊັ້ນສູງ );

ໂທ ແລະ ອີເມວ: 02099191849, birdlor@xs.gov.la.

2  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສືວ່າງ ປ່າຊົ່ງ;

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງດິຈິຕອນ;

ວິຊາສະເພາະ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ( ປະລິນຍາຕີ );

ທ ແລະ ອີເມວ: 020 55550949, suevang@xs.gov.la.

3  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຈາວລໍ່ ຢົ້ວທໍ່ເລົ້າ;

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ;

ວິຊາສະເພາະ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ( ປະລິນຍາຕີ );

ທ ແລະ ອີເມວ: 020 98281868.

4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຮື່ວ່າງ ;

ຕຳແໜ່ງ: ອາສາສະໝັກ;

ວິຊາສະເພາະ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ( ປະລິນຍາຕີ );

ທ ແລະ ອີເມວ: 020 78849378.

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ