ບໍລິການອອກອະນຸຍາດດ້ານໄປສະນີ ແລະ ດັດສົມໂທລະຄົມ

       

 

 

          1. ການອອກອະນຸຍາດການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ.

   

                        ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ ສະບັບເລກທີ 45/ສພຊ ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2013.

                    ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ/ຫຼື ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ.

ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເປີດບໍລິການໄປສະນີ  

 

          2. ການອອກອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ.

                                      

                                         

 

 

                       ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ ລົງວັນທີ 17 ພືດສະພາ 2017. 

                     ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ/ຫຼື ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ.

ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ

 

           3. ການອອກອະນຸຍາດເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.

                                                                             

                           ອິງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສະບັບເລກທີ 3374/ປທສ ລົງວັນທີ 14 ພະຈິດ 2017, ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນ                   ບໍ່ມີຄົນຂັບ.

                         ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ                          ສື່ສານ ແຂວງ.

ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ  

 

              4. ການອອກອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງເສົາສານຍັນໃໝ່.

                                                           

                                   ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011.

                           ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຕັ້ງເສົາສັນຍານໂທະລສັບເຄື່ອນທີ່ BTS ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ.

ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ຕັ້ງເສົາສັນຍານໂທລະສັບໃໝ່

 

            5. ການອອກອານຸຍາດເບີໂທລະສັບເລກໝາຍ ສາຍດ່ວນ 3 ຫຼື 4 ຕົວເລກ.

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ