ບໍລິການອອກອະນຸຍາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

         

ການບໍລິການ ຂອງຂະແໜງໄອຊີທີ

1.  ການອອກອະນຸຍາດໃຫ້ຫ້າງຮ້ານທີ່ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ

                                                                                  

                ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011.

                ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມາຂໍອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນຳ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

       ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່ວຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ

 

2. ການອອກອະນຍາດ ຫ້າງຮ້ານບໍການອິນເຕີເນັດກາເຟ່

3. ການອອກອະນຸຍາດ ໃຫ້ຫ້າງຮ້ານປະກອບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນດ້ານໄອທີ

 

 

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ