ດຳລັດ

 

ລຳດັບ

ຫົວຂໍ້ດຳລັດ

ສະບັບເລກທີ

ດາວໂຫຼດ

01

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ

ສະບັບເລກທີ 327/ລບ

ດາວໂຫຼດ

02

ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ

ສະບັບເລກທີ 412/ລບ

ດາວໂຫຼດ

03

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ

ສະບັບເລກທີ 164/ລບ

ດາວໂຫຼດ

04 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການລັດແບບດີຈີຕ່ອນ ສະບັບເລກທີ: 290/ລບ ດາວໂຫຼດ

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ