ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ

ຫົວຂໍ້ ຂໍ້ຕົກລົງ

ດາວໂຫຼດ

01

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການດຳເນີນກິດຈະການດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສະບັບປັບປຸງ).

ດາວໂຫຼດ

02

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ.

ດາວໂຫຼດ

03

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ດາວໂຫຼດ

04

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ (ສະບັບປັບປຸງ 2015).

ດາວໂຫຼດ

05

ຂໍ້ຕົກລົງ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ.

ດາວໂຫຼດ

06 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ດາວໂຫຼດ

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ